Ondersteuning op Villa KakelbontKinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen we ze uit om hun grenzen te verleggen. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. We noemen dit ondersteuning. Het kan gaan om leerproblemen of problemen op sociaal emotioneel gebied. Wanneer dit het geval is, bespreken we het altijd met ouders.

Organisatie van de extra ondersteuning

Binnen de groep wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. In de groep wordt gedifferentieerd gewerkt, waarbij de leerlingen in drie groepen worden verdeeld. De basisgroep werkt aan oefenstof passend bij het leerjaar. De intensieve groep krijgt extra uitleg, begeleide oefening en waar nodig herhaling van lesstof die al behandeld is. De verrijkingsgroep krijgt extra uitdagende opdrachten.

Plan van aanpak

Als deze differentiatie voor een leerling niet voldoende is om tegemoet te komen aan zijn onderwijsbehoeften of er doen zich problemen op sociaal-emotioneel gebied voor, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider. Er wordt dan een plan van aanpak opgesteld voor een periode van ongeveer 6 tot 8 weken. De leerling krijgt dan extra ondersteuning.

Advies

Als blijkt dat de extra ondersteuning niet voldoende is geweest gaan we weer met ouders in gesprek. We kunnen dan advies vragen bij deskundigen zoals een orthopedagoog, de schoolarts of de school maatschappelijk werker. Deze geeft de school en/of ouders adviezen of doet verder onderzoek naar de aard en herkomst van het probleem.

Arrangement

Een advies kan bijvoorbeeld zijn om een arrangement aan te vragen bij het samenwerkingsverband. Het kind kan dan maximaal 4 uur per week extra ondersteuning krijgen door een onderwijsassistent.

Andere vorm van onderwijs

Wanneer al deze maatregelen niet helpen maken we, in overleg met ouders, een afweging of de school nog steeds de beste onderwijsplek is voor het kind. Wanneer we denken dat een kind passender onderwijs krijgt op een gespecialiseerde school, wordt in overleg met ouders een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Deze toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband PO afdeling Hoogeveen.

Bij al deze stappen worden ouders uitgenodigd voor overleg.