Zorgstructuur


Ondersteuning bij leerproblemen
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. We stimuleren onze leerlingen en dagen ze uit om hun grenzen te verleggen. Als de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp in de vorm van extra ondersteuning. Deze hulp kan nodig zijn omdat er leerproblemen of problemen op sociaal emotioneel gebied zijn. We bespreken dit altijd met de ouders.

Verschillende onderwijsbehoeften
Binnen de groep houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. De kinderen werken gedifferentieerd. We verdelen de leerlingen in drie groepen: de basisgroep, de intensieve groep en de verrijkingsgroep. De basisgroep werkt aan oefenstof passend bij het leerjaar. De intensieve groep krijgt extra uitleg, begeleide oefeningen en waar nodig herhaling van lesstof. De verrijkingsgroep krijgt extra uitdagende opdrachten. Zo krijgen de kinderen les op een manier die voor dat vak het beste bij hun ontwikkeling pas.

Plan van aanpak
Als differentiatie voor een leerling niet voldoende tegemoet komt aan zijn of haar onderwijsbehoeften of er doen zich problemen op sociaal-emotioneel gebied voor, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider. Voor een periode van 6 tot 8 weken wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin de extra ondersteuning voor het kind is beschreven.

Deskundige hulp
Als blijkt dat en kind meer nodig heeft dan de geboden extra ondersteuning dan gaan we met ouders hierover in gesprek. We kunnen dan advies vragen bij deskundigen, zoals een orthopedagoog, de schoolarts of de schoolmaatschappelijk werker. De deskundige geeft de school en/of ouders adviezen of doet verder onderzoek naar de aard en herkomst van het probleem.
Persoonlijk arrangement
Een advies kan bijvoorbeeld zijn om een arrangement aan te vragen bij het samenwerkingsverband PO afdeling Hoogeveen. Het kind kan dan maximaal 4 uur per week extra hulp en ondersteuning krijgen van een onderwijsassistent.

Andere vorm van onderwijs
Wanneer al deze maatregelen het kind niet of onvoldoende vooruit helpen, moeten we de overweging maken of het reguliere onderwijs nog de beste onderwijsplek is voor het kind. Uiteraard maken we deze afweging in overleg met ouders. Wanneer we denken dat een kind passender onderwijs krijgt op een gespecialiseerde school, vragen we in overleg met ouders een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband aan voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

Ouders en school overleggen samen
We gaan altijd uit van wat het beste is voor het kind. Bij elke stap die we zetten om een kind extra ondersteuning te bieden nodigen we ouders uit voor overleg. School en ouders trekken hierbij samen op.