Ons onderwijs


Onze identiteit

Als school voor openbaar onderwijs willen wij een afspiegeling zijn van de totale maatschappij waarin wij leven. Een maatschappij die democratisch is, waarin mensen voor hun mening mogen en durven uitkomen en elkaars meningen en ideeën kunnen respecteren. Het grote belang van het kunnen en willen leven in een maatschappij waarin niet gediscrimineerd wordt op basis van geloofsovertuiging, culturele achtergronden, nationaliteiten of op welke wijze dan ook, staat in het openbaar onderwijs voorop.
 

Onze missie

Villa Kakelbont is een professionele organisatie gebaseerd op kwaliteit en onderwijskundige en pedagogische deskundigheid. Het onderwijs op Villa Kakelbont is afgestemd op de kerndoelen van het basisonderwijs. Er wordt uitgegaan van een leerling-gerichte benadering waarbij een ontwikkelingsgerichte benadering primair richtinggevend is. Ons streven is er op gericht eventuele leerachterstanden in een vroeg stadium te signaleren en de leerlingen adequate hulp te bieden. Keuze, initiatief en verantwoordelijkheid, een breed en rijk aanbod en het hebben van hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen is van groot belang. 

Villa Kakelbont

School voor het ondernemende kind


Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van kinderen is het bevorderen van hun verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom is in onze schoolorganisatie dagelijks tijd ingeruimd voor zelfstandig werken zonder voortdurende hulp van de leerkracht. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Samen met u willen we zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt op onze school.

Bij ons op school gaan we uit van Astrid Lindgrens heldin Pippi Langkous. Je houdt van haar om haar ondernemende geest. Binnen obs Villa Kakelbont willen ouders, leerkrachten en kinderen samen werken aan dit ‘Pippi’-principe. De school wil goed onderwijs geven waarbij lezen, taal, rekenen en zelf leren oplossingen bedenken voorop staan. Daarnaast is het voor de school een uitdaging om aanwezige meervoudige talenten van kinderen te ontwikkelen. Hierbij denken we aan talent op het gebied van muziek, sport, kunst, techniek, e.d. Op deze manier denkt de school dat de kinderen straks hun eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van de toekomst.

Passie, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, moreel besef, anderen willen helpen, geloof in eigen kunnen zijn enkele kreten die horen bij ons ‘Pippi’-principe. Voor de school is het een uitdaging de ‘Pippi’ in kinderen naar boven te halen.

Onze visie

In het onderwijs staat de leerling centraal. Het wordt als een uitdaging gezien om de schoolloopbaan van de leerlingen te bevorderen waarbij persoonlijke ontplooiing het uitgangspunt is. Leerlingen worden tijdens de schoolperiode met respect en betrokkenheid tegemoet getreden en er wordt een veilige leeromgeving geboden. We toetsen het gegeven onderwijs steeds aan moderne onderwijsinzichten en nieuwe ontwikkelingen.

Wij willen een school zijn:

- die niet alleen het schoolse leren belangrijk vindt, maar ook aandacht heeft voor andere talenten;
- waar goed onderwijs gegeven wordt;
- die kinderen aanzet tot denken en uitdaagt om te onderzoeken en nieuwsgierig te zijn;
- waar kinderen zichzelf kunnen zijn en kansen krijgen goede eigenschappen uit te werken;
- die veilig, gezellig en aantrekkelijk is voor kinderen en hun ouders.

Het kind in Villa Kakelbont:

- heeft veel zelfvertrouwen;
- is optimistisch en heeft hoge verwachtingen;
- heeft creatieve ideeën;
- bezit veel humor;
- is ondeugend;
- is lief en heeft gevoel voor de medemens;
- kan goed aangeven wat ze wil en gaat zijn/haar eigen zin.